Niet te missen: Congres Natuurlijk

Bouw
23 november 2023 | 4 minuten leestijd

Op 30 november vindt de 5e editie van Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief bouwen, plaats. Het bomvolle programma dient ter inspiratie voor de hele bouwbranche. Er zijn lezingen, kennissessies en workshops, maar je kunt ook aanhaken bij een excursie.

Natuurinclusief bouwen is harder nodig dan ooit. De prognose is nu dat de aarde niet 1 à 1,5 graad warmer wordt, maar misschien wel 3 graden. Dat heeft enorme gevolgen voor het klimaat en onze leefomgeving. Door vol in te zetten op natuurinclusief bouwen blijft de schade hopelijk beperkt. Congres Natuurlijk geeft handvatten; wat kun je doen en hoe kun je dat doen? Veel programmaonderdelen richten zich op de praktische invulling van natuurinclusief bouwen. We lichten er een aantal uit.

Puntensysteem

De gemeenten Ede en Zwolle werken al met het puntensysteem voor natuurinclusief ontwerpen. Edwin Witter van Econsultancy komt over het systeem vertellen. Het aantal te nemen natuurinclusieve maatregelen wordt bepaald door de investeringssom van een project. Elke maatregel – met bijbehorend aantal punten – staat vermeld in een maatregelencatalogus. Zo is in de ontwerpfase al duidelijk hoeveel er maatregelen er moeten worden opgenomen en welke keuzes er mogelijk zijn.

Eb en vloed in de stad

Ook aandacht voor het Rotterdamse getijdenpark Keilehaven, een prachtig voorbeeld van een klimaatadaptief ontwerp dat de Maas in een uitermate stedelijk gebied de ruimte geeft. Marit Janse licht het ontwerp toe. Landschapsarchitecten De Urbanisten legden in een havengebied waar mensen wonen en werken negen terrassen aan waar eb en vloed elkaar afwisselen. Dat het een succes is, blijkt uit de bekroning met de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023 van Vogelbescherming Nederland.

Natuurinclusief bouwen en de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Martijn Wubbolts illustreert in deze workshop hoe opkomen voor de natuur onder die nieuwe wet er uit kan zien. De sessie begint met een korte introductie van en het laatste nieuws over de Omgevingswet. Vervolgens is er aandacht voor nieuwe ruimtelijke instrumenten en hoe die te benutten om meer natuur in de gebouwde omgeving te realiseren.

Ontwerpperspectieven

Het Planbureau voor de Leefomgeving verzorgt een interactieve kennissessie over natuurinclusieve ontwerpperspectieven. Ontwerpers van het bureau Posad Maxwan onderzoeken vervolgens met de deelnemers van de sessie verschillende denkrichtingen over de mogelijke rol die natuur kan spelen in de steden van de (nabije) toekomst. Dit naar aanleiding van de Ruimtelijke Verkenningen van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Particulieren

Het is nodig om natuur en biodiversiteit in toekomstige nieuwbouwprojecten mee te nemen. Maar in de bestaande gebouwde omgeving kunnen particulieren zelf ook heel veel doen. Daarover vertellen Aniek Ivense en Sanne Janssen van Milieu Centraal. Consumentenonderzoek toont aan dat mensen weinig weten over natuurinclusief (ver)bouwen. Verder zijn de meeste initiatieven en informatie rondom dit thema gericht op professionals. Milieu Centraal zet zich in om de vertaalslag van professionele informatie naar praktisch toepasbare tips te maken. Denk aan ‘onderhoudsarme’ tuinen omtoveren in een groene oase, een gevel of dak voorzien van begroeiing, maar ook nestkasten ophangen en andere ‘kleine’ maatregelen. Dat is niet moeilijk en niet duur, maar geeft wel een enorme boost aan biodiversiteit.

Deze inspirerende dag in het Provinciehuis in Zwolle bijwonen? Hier kun je je aanmelden.

Gerelateerde artikelen