Thermisch energie uit oppervlaktewater beter benutten

IF Technology heeft berekend dat als we al het oppervlaktewater in Nederland konden gebruiken, we heel het land van duurzame warmte en koude kunnen voorzien en zelfs nog energie overhouden. Maar het gebruik van thermische energie is alleen economisch haalbaar waar energievraag en oppervlaktewater samenkomen. In dat geval kan alsnog 12 procent van de landelijke warmtevraag en 54 procent van de landelijke koudevraag uit oppervlaktewater worden gehaald. Deze techniek kan dus flink bijdragen aan onze duurzaamheiddoelstellingen. De potentie kan pas worden benut als binnen een redelijke afstand ook een energievrager aanwezig is. Om een economisch interessant project te kunnen maken moeten waterlopen en plassen in de nabijheid liggen van een warmte en/of koudevraag. IF Technology heeft in opdracht van de Unie van waterschappen en Rijkswaterstaat een kansenkaart opgesteld, Smart Polder.

Zorgcentrum Torckdael

Dat de potentie groot is, bewijst een energiesysteem dat al enkele jaren functioneert in Wageningen. IF Technology heeft voor de Woningstichting Wageningen een systeem ontworpen dat zomers warmte uit de stadsgracht haalt en opslaat in de bodem om in de winter het Woon- en zorgcentrum Torckdael mee te verwarmen. Met het afkoelen van de stadsgracht tijdens de zomerperiode wordt tevens de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd. Voor het verwarmen van het Woonzorgcomplex Torkdael wordt energie uit oppervlaktewater gewonnen en opgeslagen in een monobron. Door deze innovatieve combinatie is flink bespaard op investeringskosten en heeft het systeem een 25 procent beter rendement dan traditionele warmtepompsystemen voor woningbouw.

In de zomer wordt warmte uit de stadsgracht onttrokken en opgeslagen in een Warmte en Koude Opslagsysteem. Deze warmte zal vervolgens in winter weer worden opgepompt om met behulp van een warmtepomp te worden opgewaardeerd voor het verwarmen van de appartementen en het tapwater. Door het opslaan van de hoge temperaturen (meer dan 20 °C) uit het zeer warme grachtwater heeft de installatie een 25 procent beter rendement dat traditionele bodemenergiesystemen. 

Speciaal ontwikkeld filtersysteem

Het oppervlaktewater uit de gracht wordt ingenomen met een speciaal ontwikkeld filtersysteem waardoor er geen schade ontstaat aan het waterleven. Ook zorgt het filtersysteem voor een robuuste installatie met een lage storingsgevoeligheid. Bovendien zorgt dit voor eenvoudig onderhoud.

Naast het duurzaam verwarmen van de zorgappartementen heeft het onttrekken van warmte aan het oppervlaktewater een aantal andere positieve effecten. Het water koelt namelijk af (gemiddeld ca. 3°C)  waardoor er meer zuurstof oplost. Het voordeel hiervan is het tegengaan van vissterfte en het voorkomen van botulisme. Door het afgekoelde en beluchte water ook nog op een slimme manier te lozen zal de doorgaans stilstaande gracht gaan stromen. Met deze stroming zullen drijflagen en zwerfvuil zich op specifieke plekken gaan ophopen waardoor ze eenvoudig te verwijderen zijn.