Wijzigingen Bouwbesluit en NEN 8012 voor kabels

Het Bouwbesluit beperkt zich qua classificatie van brandveiligheid tot het voorkomen van slachtoffers en van branduitbreiding naar andere percelen. Het voorkomen van gevolgschade daarentegen is geen onderdeel van het Bouwbesluit, maar is en blijft geborgd middels NEN 8012. De norm schrijft de juiste kabelkeuze voor, ook in die gevallen dat er sprake is van mogelijke gevolgschade. Zo stelt NEN 8012 eisen aan brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a) van verbrandingsgassen. Deze parameters zijn essentieel voor de brandveiligheid van kabels, maar zijn (nog) niet meegenomen in het Bouwbesluit. NEN 8012 blijft daarom voor installateurs, adviseurs en gebouweigenaren nodig om een juiste kabelkeuze te maken.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie

Het opnemen van de brandclassificaties in het Bouwbesluit leidt tot praktische wijzigingen in de kabelkeuze ten opzichte van de huidige situatie. Deze wijzigingen gelden voor alle omgevingsvergunningen die vanaf 1 juli 2020 worden aangevraagd.

De minimale rookclassificatie voor kabels verandert van s3 naar s2; de eis voor rookontwikkeling wordt dus strenger. Daarmee wordt s2 vanaf 1 juli de vereiste rookklasse voor kabels met brandklasse Dca. Daarnaast gaan er specifieke eisen gelden voor gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit die niet in de huidige NEN 8012:2015 zijn opgenomen. Voorbeelden zijn kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren. 

Veiligheid boven alles

Een kabel heeft een complexe samenstelling van brandbare en minder brandbare materialen om aan alle bestaande mechanische en elektrische veiligheidseisen te voldoen. Vanwege deze voorwaarde en het feit dat kabels ruimtes en verdiepingen in een gebouw met elkaar verbinden, zijn aanvullende criteria zoals zuurgraad van (giftige) rookgassen en brandende vallende deeltjes van groot belang voor een juiste kabelkeuze. Dit geldt vooral uit oogpunt van veiligheid, zoals het voorkomen van brandverspreiding en het beperken van gevolgschade door brand en rook.

NEN 8012 houdt niet alleen rekening met deze veiligheidsaspecten in de voorgeschreven classificaties voor brandvoortplanting en rookclassificatie van kabels. De norm stelt ook aanvullende eisen aan brandende vallende deeltjes en de zuurgraad van verbrandingsgassen.

Revisie NEN 8012

Een revisie van NEN 8012 is nodig om de norm te laten aansluiten op het gewijzigde Bouwbesluit van 1 juli 2020. De normwijziging ligt momenteel ter commentaar bij commissie NEC 64 en NEN 8012:2020 wordt naar verwachting in december 2020 gepubliceerd. De gewijzigde norm zal naast de rookclassificatie en de minimale eisen voor brandklassen ook andere elementen uit het Bouwbesluit bevatten, zoals de indeling naar gebruiksfunctie en vluchtwegen.

NEN 8012:2020 zal uit drie delen bestaan: algemene zaken (o.a. normatieve verwijzingen, termen en definities en classificatie), wettelijke eisen (zoals opgenomen in het Bouwbesluit) en privaatrechtelijke eisen. De bestaande stroomdiagrammen en risicograaf zullen plaatsmaken voor een eenvoudigere tabelvorm.

Aangezien de nieuwe norm een half jaar later gepubliceerd zal worden dan de herziening van het Bouwbesluit en in enkele situaties de minimale eisen voor kabels volgens het Bouwbesluit hoger zijn dan die beschreven in NEN 8012:2015, zal deze worden uitgebreid met een wijzigingsblad. Zodoende zal NEN 8012 ook in de overgangsperiode de juiste keuze voor kabels voorschrijven, waarbij verificatie met de minimale eisen uit het gewijzigde Bouwbesluit tijdelijk verplicht is.

 In de uiteindelijke situatie, wanneer zowel het Bouwbesluit als NEN 8012 gewijzigd zijn, zal de norm volledig aansluiten bij de minimale wettelijke eisen in het Bouwbesluit.

Op een rij

  • vanaf 1 juli 2020: gewijzigd Bouwbesluit is van kracht en is leidend voor brandclassificatie. NEN 8012:2015 blijft voor juiste kabelkeuze richtinggevend, maar de brandclassificatie moet gebeuren overeenkomstig het wijzigingsblad NEN 8012:2015.
  • per 1 januari 2021: gewijzigd Bouwbesluit en NEN 2018:2020 van kracht. Veiligheidsniveau van kabels in Nederland geborgd.