Veel meer milieu-aspecten in aangescherpte MPG

Nieuwbouw
Kees Krick
04 juli 2024
3 min

Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe MPG, de MilieuPrestatie Gebouwen, al wordt er niet inhoudelijk op ingegaan. Eerst zou de maximale toegestane MPG per 1 januari 2025 worden aangescherpt, maar de invoering is recentelijk uitgesteld tot 1 juli 2025. Wat zijn de grootste veranderingen die ons te wachten staan en vanwaar dit uitstel?

De MPG geeft de totale milieubelasting aan van alle materialen die tijdens de bouw worden toegepast, plus alles wat tijdens de levensloop van dat gebouw moet worden onderhouden of vervangen. Op dit moment is een MPG-berekening verplicht voor nieuwe kantoorgebouwen (met kantoorfunctie als hoofdfunctie) met een oppervlakte van 100 vierkante meter of meer en het is verplicht voor alle nieuwbouwwoningen. De maximale MPG voor nieuwbouwwoningen staat momenteel op 0,8 en voor kantoorpanden is dat 1.

Nieuwe gebruiksfuncties

Nieuw is dat er straks ook milieuprestatie-eisen zijn voor gebouwen met diverse andere gebruiksfuncties. Zoals een bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie, industriefunctie, logiesfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, of winkelfunctie. Voor gebouwen met meerdere gebruiksfuncties worden de milieuprestatie-eisen per gebruiksfunctie naar gebruiksoppervlakte gewogen.

Verder worden aan kleinere gebouwen aparte eisen gesteld, omdat bij een klein vloeroppervlak de milieudruk anders onevenredig snel toeneemt. Ook wordt duidelijker omschreven welke onderdelen van een bouwwerk wel en niet meetellen in de MPG. Denk bijvoorbeeld aan installaties die op het dak staan of liggen.

Herziene bepalingsmethode

Ook nieuw is dat een herziene versie van de bepalingsmethode (de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken’) met bijbehorende weegset wordt ingevoerd, oftewel de manier waarop de milieuprestatie van bouwmaterialen wordt berekend en gewogen. Heel belangrijk, want dit heeft als gevolg dat de hoogte van de milieuprestatie-eis op moment van invoering plotseling verandert. Want waar het oorspronkelijk de bedoeling was om de MPG van 0,8 naar 0,5 te brengen voor nieuwbouwwoningen en van 1 naar 0,85 voor kantoorpanden, krijgen we straks ineens met heel andere getallen te maken.

Voor gebouwen met een woonfunctie gaat de maximale toegestane MPG van 0,5 naar 1,0 en bij een kantoorfunctie is dat zelfs van 0,85 naar 1,55. Voor nieuwe gebruiksfuncties waarvoor straks ook milieuprestaties berekend moeten worden is de MPG vastgesteld op 1,85 en dat zou onder de oude (huidige) bepalingsmethode 1,0 zijn geweest. Grofweg verdubbelen de getallen dus. Hoe komt dit en wat houdt het in?

Niet milder maar strenger

Hoewel het lijkt of de milieueisen een stuk milder worden, is het juist andersom. In de herziene versie van de bepalingsmethode wordt namelijk naar veel meer milieu-aspecten gekeken dan voorheen en ook wordt er een nieuwe wegingsmethode toegepast. Daardoor verandert automatisch de hoogte van de milieuprestatiescore, er wordt immers naar meer facetten gekeken. Een hogere maximale MPG-waarde dus, maar dat is nog steeds een flinke aanscherping vergeleken met de getallen van nu.

Uitstel

In oktober 2023 werd aangekondigd dat de MPG-norm vanaf 1 januari 2025 wordt aangescherpt, maar kort geleden is dus bekend geworden dat deze aanscherping met een half jaar wordt uitgesteld. Waardoor de invoering opschuift van 1 januari 2025 naar 1 juli 2025. Onder meer omdat is gebleken dat vooral houtbouw en biobased gebouwen nogal slecht scoren onder de nieuwe bepalingsmethode en dus een opvallend slechte MPG krijgen. En dat terwijl deze bouwmethoden juist worden aangemoedigd en als milieuvriendelijk worden gezien.

Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn bepaalde milieu-indicatoren minder zwaar te laten meewegen, en intussen is er hierover een uitgebreid overlegtraject geweest tussen het ministerie en de brancheverenigingen. Houten constructiematerialen zullen daardoor toch een beter waardering krijgen in de MPG-berekeningen.

Uitgelicht

voorbereiden op Wkb

Voorbereiden op de Wkb doe je zo

Lees meer

Gerelateerde artikelen