Ultrasoon luchtdichtheid meten

14 oktober 2015 | 3 minuten leestijd

Het bouwbedrijf realiseerde het project in nauwe samenwerking met de ketenpartners. Niet alleen de bouwmedewerkers kregen instructie van de leverancier van de luchtdichtingsmaterialen, ook met de leverancier van de prefab betonelementen en de daarop gemonteerde kozijnen was een goede afstemming van de benodigde luchtdichting. Er is een toename van het gebruik van prefab bouwelementen. De luchtdichtingen moeten dus al in de fabriek goed zijn. Op de bouw zijn geen, of beperkte mogelijkheden om eventuele gemaakte fouten te herstellen.

Meten tijdens de bouw

Bij oplevering meten de betrokkenen de luchtdichtheid van woningen door middel van een blower door test. Hiervoor brengen de uitvoerders de woning op over- en onderdruk en meten ze hoeveel lucht er nog door ongewenste gaten en kieren ontsnapt. Controle tijdens de bouw gebeurt vaak visueel. Bij de Vogeltjesbuurt paste een zogenoemde `non-destructive measurement methode`, om op voorhand eventuele luchtlekken op te sporen en passende maatregelen te nemen om lekken te voorkomen. Hiervoor maakte het bedrijf gebruik van ultrasoon geluid.

Ultrasoon meten, ook bij de leverancier

Aan de hand van hoogfrequent geluidsgolven maken specialisten een pre-scan van de mogelijke luchtlekken. Aangezien de luchtdichtheid mede afhankelijk is van de aangeleverde prefab-elementen zijn ook bij de kozijnleverancier en bij de leverancier van de prefab betonelementen ultrasone metingen gedaan. De ultrasone metingen brachten onder meer luchtlekken aan het licht bij de hoekverbindingen van de kozijnen en bij de verbinding tussen de kozijnen en betonnen elementen. Het productieproces bij leveranciers is er over het algemeen niet op ingericht wijzigingen direct door te voeren. Voor het gehele kwaliteitsproces is het wel van belang dat de leverancier direct kan inspelen op de gevraagde luchtdichting van zijn materialen.

Ultrasoon luchtdichtheid meten

Verdere ontwikkeling ultrasone metingen 

De bouw past ultrasone luchtdichtheidsmeting nog beperkt toe en de meetmethode zal zich verder moeten ontwikkelen voor het breed geaccepteerd is. Maar, met dit project is er een verdere stap gezet om de kwaliteitsborging van de verschillende aansluitingen al tijdens de bouw te kunnen controleren. De ultrasone luchtdichtheidsmeting voldoet prima om bewustwording te creëren en de mensen scherp te houden. De metingen geven een indicatie van een eventuele luchtlekken en daarop kunnen corrigerende maatregelen worden genomen. Maar, het ultrasoon meten kan zich verder ontwikkelen.

Metingen vinden altijd achteraf plaats en niet direct bij het gereedkomen van de gemaakte aansluiting. Idealiter zou diegene die de aansluiting maakt, direct moeten kunnen aantonen dat de aansluiting goed is uitgevoerd. De metingen zelf vereisen de nodige apparatuur, tijd en ervaring. De ervaring van diegene die meet (nu gespecialiseerde bureaus) is bepalend voor het trekken van de juiste conclusies over de gemeten waarden. De omvang van het luchtlek is slecht te kwantificeren waardoor deze moeilijk objectief te beoordelen is.

Private kwaliteitsborging

In het kader van private kwaliteitsborging moet het bouwbedrijf, maar zeker ook de toeleverende industrie, de kwaliteit kunnen borgen op alle aspecten van de bouw. Luchtdichtheid is slechts één van de aspecten die dan aan de orde zullen komen. Hiervoor zijn praktische tools nodig.

Bron: SBRcurnet & Gevelscan

Gerelateerde artikelen